APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN), PC- IRB ( MEN) SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (BANDSMEN) (MEN)- 2020
«±ÉõÀ j¸Àªïð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (PÉ.J¸ï.Dgï.¦)(¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï(L.Dgï©)(¥ÀÄgÀĵÀ) ºÁUÀÆ «±ÉõÀ j¸Àªïð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï(¨ÁåAqïìªÉÄ£ï) (¥ÀÄgÀĵÀ) £ÉêÀÄPÁw-2020
Men And Women
Notification No.15/Recruitment-4/2020-21

 
MY APPLICATION

• Please Enter your Application No and Date of Birth.

* Mandatory Field
01.
Application No / Cfð ¸ÀASÉå *
02.
Date of Birth / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ*
Login
Reset
LAST UPDATED FOR WEBPAGE:30-04-2020