APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN), PC- IRB ( MEN) SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (BANDSMEN) (MEN)- 2020
«±ÉõÀ j¸Àªïð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (PÉ.J¸ï.Dgï.¦)(¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï(L.Dgï©)(¥ÀÄgÀĵÀ) ºÁUÀÆ «±ÉõÀ j¸Àªïð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï(¨ÁåAqïìªÉÄ£ï) (¥ÀÄgÀĵÀ) £ÉêÀÄPÁw-2020
Notification No.15 /Recruitment-4/2019-20 dated
( Men & Women)
BEFORE GOING TO NEW APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY.
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

Revised PSL 6 KSRP 10th Btn Shiggavi has been uploaded.
SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2020
Date News & Events
JAN
12
2022

Revised PSL 6 KSRP 10th Btn Shiggavi
Click Here to Download

DEC
27
2021

Partial FSL 18 KSRP 10th Shiggavi
Click Here to Download

DEC
31
2021

Partial FSL 6 Bandsmen 7th Btn Mangaluru
Click Here to Download

JAN
04
2022

Partial FSL 2 Bandsmen IRB Vijayapura
Click Here to Download

DEC
28
2021

Partial FSL 3 Bandsmen 8th btn Shivamogga
Click Here to Download

DEC
28
2021

Partial FSL-10 (KSRP), 8th Shivamogga
Click Here to Download

DEC
28
2021

Partial FSL-16 (KSRP), 7th Mangaluru
Click Here to Download

DEC
16
2021

Partial Final Select List-27, 4th Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

DEC
13
2021

Partial FSL3 Bandsmen 10th Btn Shiggavi
Click Here to Download

DEC
10
2021

Partial FSL4 Bandsmen 3rd Btn Bengaluru
Click Here to Download

DEC
13
2021

Partial FSL4 Bandsmen IRB Munirabad
Click Here to Download

DEC
10
2021

Partial FSl5 Bandsmen 3rd Btn Bengaluru
Click Here to Download

DEC
09
2021

Partial FSL6 Bandsmen 4th Btn Bengaluru
Click Here to Download

DEC
15
2021

Partial FSL17 KSRP 10th Btn Shiggavi
Click Here to Download

DEC
02
2021

Partial FSl19 KSRP 12th Btn Tumakuru
Click Here to Download

DEC
14
2021

Revised PSL5 KSRP 10th Btn Shiggavi
Click Here to Download

DEC
14
2021

Revised PSL KSRP 5th Btn Mysuru
Click Here to Download

NOV
30
2021

Partial FSL5 Bandsmen 4th Btn Bengaluru
Click Here to Download

NOV
26
2021

Partial FSL25 KSRP 4th Btn Bengaluru
Click Here to Download

NOV
29
2021

REvised PSL2 KSRP 4th Btn Bengaluru
Click Here to Download

NOV
30
2021

Partial FSL 26 KSRP 4th Bengaluru
Click Here to Download

NOV
30
2021

Partial FSL 5 Bandsmen 4th Bengaluru
Click Here to Download

NOV
02
2021

Partial FSL 3 Bandsmen IRBMunirabad
Click Here to Download

NOV
28
2021

PSL2 Bandsmen IRBMunirabad
Click Here to Download

NOV
20
2021

Partial FSL23 KSRP 4th Bengaluru
Click Here to Download

NOV
16
2021

Partial FSL14 KSRP 10th Shiggavi
Click Here to Download

NOV
29
2021

Partial FSL 15 KSRP 10th Btn Shiggavi
Click Here to Download

NOV
29
2021

Partial FSL 5 Bandsmen 5th BtnMysuru
Click Here to Download

NOV
29
2021

Partial FSL 4 Bandsmen 5th BtnMysuru
Click Here to Download

NOV
25
2021

Partial FSL 3 Bandsmen 4th Btn Bengaluru
Click Here to Download

NOV
25
2021

Partial FSL 4 Bandsmen 4th Btn Bengaluru
Click Here to Download

NOV
25
2021

Partial FSL 24 KSRP 4th Btn Bengaluru
Click Here to Download

NOV
16
2021

Partial FSL-2 Bandsmen 10th Btn Shiggavi
Click Here to Download

NOV
16
2021

Partial FSL - 22 KSRP 4th Btn Bengaluru
Click Here to Download

NOV
16
2021

Revised PSL-4 KSRP 4th Btn Bengaluruu
Click Here to Download

NOV
15
2021

Partial FSL - 2 Bandsmen 5th Btn Mysuru
Click Here to Download

NOV
18
2021

Partial FSL-3 Bandsmen 7th Btn Mangaluru
Click Here to Download

NOV
16
2021

Partial FSL - 3 Bandsmen IRB Koppala
Click Here to Download

NOV
16
2021

Partial FSL - 10 KSRP 10th Btn Shiggavi
Click Here to Download

OCT
18
2021

Revised PSL- 2 Bandsmen 9th Btn Bengaluru
Click Here to Download

NOV
08
2021

Partial FSL-7 Bandsmen 6th Btn Kalaburagi
Click Here to Download

NOV
06
2021

Partial FSL-6 Bandsmen 6th Btn Kalaburagi
Click Here to Download

NOV
16
2021

Revised PSL-4 KSRP 4th Btn Bengaluru
Click Here to Download

OCT
28
2021

Partial FSL - 18 KSRP 12th Btn Tumakuru
Click Here to Download

OCT
18
2021

Partial FSL-2 Bandsmen 4th Btn.Bengaluru
Click Here to Download

OCT
18
2021

Partial FSL-21 KSRP 4th Btn Bengaluru
Click Here to Download

NOV
10
2021

Partial FSL- 4 Bandsmen 7th Btn Mangaluru
Click Here to Download

NOV
08
2021

Revised PSL -4 KSRP IRB Vijayapura
Click Here to Download

NOV
02
2021

Partial FSL-1 (Bandsmen), 10th Bn., Shiggavi
Click Here to Download

OCT
13
2021

Partial FSL-1 (Bandsmen),IRB, Munirabad
Click Here to Download

NOV
02
2021

Partial FSL-2 (Bandsmen),IRB, Munirabad
Click Here to Download

OCT
30
2021

Partial FSL-5 (Bandsmen), 6th Bn., Kalaburagi
Click Here to Download

OCT
25
2021

Partial FSL-12 (KSRP), 10th Bn., Shiggavi
Click Here to Download

OCT
25
2021

Revised PSL (Bandsmen), 2nd Bn., Belagavi
Click Here to Download

NOV
04
2021

Partial FSL- 1 Bandsmen 8th Btn Shivamogga
Click Here to Download

NOV
02
2021

Partial FSL- 1, Bandsmen 10th Btn Shiggavi
Click Here to Download

NOV
04
2021

Partial FSL -8 KSRP 8th Btn Shivamogga
Click Here to Download

OCT
28
2021

Partial FSL-14(KSRP) 7th Btn Mangaluru
Click Here to Download

NOV
02
2021

Partial Final Select List- 13, 10th Battln., Shiggavi
Click Here to Download

OCT
18
2021

BANDSMEN - Partial Final Select List- 3, 7th Battln., Mangaluru
Click Here to Download

SEP
28
2021

Partial Final Select List-20, 4th Bn., KSRP, Bengaluru.
Click Here to Download

OCT
08
2021

Partial Final Select List-12, 3rd Bn., KSRP, Bengaluru.
Click Here to Download

SEP
30
2021

Partial Final Select List-11, 10th Bn., Shiggavi.
Click Here to Download

SEP
30
2021

Partial Final Select List-11, 10th Bn., Shiggavi.
Click Here to Download

SEP
24
2021

Partial Final Select List-17 12th Bn., Tumakuru
Click Here to Download

OCT
07
2021

Partial Final Select List-13, 7th Battln., Mangaluru
Click Here to Download

OCT
07
2021

BANDSMEN - Partial Final Select List- 2, 7th Battln., Mangaluru
Click Here to Download

Sep
22
2021

BANDSMEN - Partial Final Select List- 1, 7th Battln., Mangaluru
Click Here to Download

Sep
21
2021

Revised Provisional Select List-3, 7th Battln., Mangaluru
Click Here to Download

Sep
21
2021

Partial Final Select List-12, 7th Battln., Mangaluru
Click Here to Download

Sep
17
2021

Revised Provisional Select List-2, 8th Battln., Shivamogga
Click Here to Download

Sep
17
2021

Partial Final Select List-7, 8th Battln., Shivamogga
Click Here to Download

Sep
15
2021

Revised Provisional Select List-4, 10th Battln., Shiggavi
Click Here to Download

Sep
15
2021

Partial Final Select List-16, 12th Battln., Tumakuru
Click Here to Download

Sep
15
2021

BANDSMEN - Partial Final Select List- 2, 12th Battln., Tumakuru
Click Here to Download

Sep
13
2021

Partial Final Select List-19, 4th Battln., Bengaluru
Click Here to Download

Sep
13
2021

BANDSMEN - Partial Final Select List- 3, 5th Battln., Mysuru
Click Here to Download

Sep
13
2021

Partial Final Select List-12, 5th Battln., Mysuru
Click Here to Download

Sep
13
2021

Revised Provisional Select List-3, KSRP IRB Vijayapura
Click Here to Download

Sep
09
2021

BANDSMEN - Revised Provisional Select List-1, 10th Battln., Shiggavi
Click Here to Download

Sep
08
2021

Partial Final Select List-10, 10th Battln., Shiggavi
Click Here to Download

Sep
08
2021

BANDSMEN - Partial Final Select List- 1, 6th Battln., Kalaburagi
Click Here to Download

Sep
06
2021

BANDSMEN - Partial Final Select List, 4th Battln., Bengaluru
Click Here to Download

Sep
04
2021

Partial Final Select List-18, 4th Battln., Bengaluru
Click Here to Download

Sep
03
2021

BANDSMEN - Partial Final Select List-2, 5th Battln., Mysuru
Click Here to Download

Sep
03
2021

Partial Final Select List-12, 5th Battln., Mysuru
Click Here to Download

Sep
02
2021

BANDSMEN - Partial Final Select List-2, 3rd Battln., Bengaluru
Click Here to Download

Sep
02
2021

Partial Final Select List-11, 7th Battln., Mangaluru
Click Here to Download

Sep
01
2021

BANDSMEN - Partial Final Select List, 6th Battln., Kalaburagi
Click Here to Download

Aug
31
2021

Revised Provisional Select List-3, 4th Battln., Bengaluru
Click Here to Download

Aug
30
2021

Partial Final Select List-9, 10th Battln., Shiggavi
Click Here to Download

Aug
27
2021

BANDSMEN - Partial Final Select List-1, 12th Battln., Tumakuru
Click Here to Download

Aug
25
2021

Partial Final Select List-15, 12th Battln., Tumakuru
Click Here to Download

Aug
23
2021

Partial Final Select List-8, 10th Battln., Shiggavi
Click Here to Download

Aug
19
2021

Partial Final Select List-11, 11th Battln., Hassan
Click Here to Download

Aug
13
2021

BANDSMEN - Partial FINAL Select List-1, 5th Battln., Mysuru
Click Here to Download

Aug
13
2021

Partial Final Select List-11, 5th Battalion, KSRP, Mysuru
Click Here to Download

Aug
11
2021

Partial Final Select List-10, 11th Battalion, KSRP, Hassan
Click Here to Download

Aug
11
2021

Partial Final Select List-10, 7th Battalion, KSRP, Mangaluru
Click Here to Download

Aug
10
2021

Partial Final Select List-9, 3rd Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

Aug
10
2021

BANDSMEN - Partial FINAL Select List-1, 3rd Battln., Bengaluru
Click Here to Download

Aug
10
2021

Revised Provisional Select List-3, 9th Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

Aug
09
2021

Partial Final Select List-7, 10th Battalion, KSRP, Shiggavi
Click Here to Download

Aug
09
2021

BANDSMEN - Provisional Select List, 8th Battalion Shivamogga
Click Here to Download

Aug
09
2021

BANDSMEN - Provisional Select List, IRB., Vijayapura
Click Here to Download

Aug
09
2021

Partial Final Select List-15, 4th Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

Aug
07
2021

BANDSMEN - Provisional Select List, IRB., MUNIRABAD
Click Here to Download

Aug
05
2021

Partial Final Select List-14, 12th Battalion, KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

Aug
05
2021

Partial Final Select List-10, 5th Battalion, KSRP, Mysuru
Click Here to Download

Aug
04
2021

BANDSMEN - Provisional Select List, 7th Bn., KSRP, Mangaluru
Click Here to Download

Aug
04
2021

BANDSMEN - Provisional Select List, 1st Bn., KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

Aug
03
2021

BANDSMEN - Provisional Select List, 2nd Btn., KSRP, Belagavi
Click Here to Download

Aug
03
2021

BANDSMEN - Provisional Select List, 4th Bn., KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

Aug
03
2021

BANDSMEN - Provisional Select List, 10th Bn., KSRP, Shiggavi
Click Here to Download

Aug
03
2021

BANDSMEN - Provisional Select List, 9th Bn., KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUL
31
2021

Partial Final Select List-8, 3rd Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUL
30
2021

Partial Final Select List-9, 11th Battalion, KSRP, Hassan
Click Here to Download

JUL
30
2021

Partial Final Select List-14, 4th Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUL
30
2021

Partial Final Select List-6, 8th Battalion, KSRP, Shivamogga
Click Here to Download

JUL
30
2021

Revised Provisional Select List-3, 10th Bn., KSRP, Shiggavi
Click Here to Download

JUL
28
2021

Partial Final Select List-13, 12th Battalion, KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

JUL
28
2021

Revised Provisional Select List-6, 10th Bn., KSRP, Shiggavi
Click Here to Download

JUL
26
2021

Partial Final Select List-8, 8th Bn., KSRP, Shivamogga
Click Here to Download

JUL
23
2021

Partial Final Select List-9, 7th Bn., Battalion, KSRP, Mangaluru
Click Here to Download

JUL
23
2021

Partial Final Select List-9, 5th Bn., KSRP, Mysuru
Click Here to Download

JUL
20
2021

Revised Provisional Select List-10, 11th Bn., KSRP, Hassan
Click Here to Download

JUL
20
2021

Revised Provisional Select List-7, 11th Bn., KSRP, Hassan
Click Here to Download

JUL
19
2021

Partial Final Select List-7, 3rd Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUL
19
2021

Revised Provisional Select List-3, 12th Bn., KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

JUL
19
2021

Partial Final Select List-11, 12th Bn., KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

JUL
19
2021

Partial Final Select List-8, 5th Bn., KSRP, Mysuru
Click Here to Download

JUL
16
2021

Partial Final Select List-5, 10th Bn., KSRP, Shiggavi
Click Here to Download

JUL
13
2021

Partial Final Select List-8, 7th Bn., KSRP, Mangaluru
Click Here to Download

JUL
09
2021

Partial Final Select List-12, 4th Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUL
08
2021

Partial Final Select List-10, 12th Battalion, KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

JUL
08
2021

Partial Final Select List-6, 3rd Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUL
08
2021

Partial Final Select List-4, 10th Battalion, KSRP, Shiggavi
Click Here to Download

JUL
08
2021

Partial Final Select List-5, 8th Battalion, KSRP, Shivamogga
Click Here to Download

JUL
06
2021

Revised Provisional Select List- BANDSMEN, 6th Battalion, KSRP, Kalaburagi
Click Here to Download

JUL
05
2021

Partial Final Select List-7, 5th Battalion, KSRP, Mysuru
Click Here to Download

JUL
03
2021

Revised Provisional Select List-2, 4th Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUL
02
2021

Partial Final Select List-11, 4th Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUN
30
2021

Partial Final Select List-7, 7th Battalion, KSRP, Mangaluru
Click Here to Download

JUN
29
2021

Partial Final Select List-9, 12th Battalion, KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

JUN
25
2021

Partial Final Select List-10, 4th Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUN
24
2021

Partial Final Select List-8, 12th Battalion, KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

JUN
21
2021

Partial Final Select List-7, 12th Battalion, KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

JUN
21
2021

Partial Final Select List-9, 4th Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUN
21
2021

Revised Provisional Select List, 1st Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUN
17
2021

Partial Final Select List-6, 7th Battalion, KSRP, Mangaluru
Click Here to Download

JUN
16
2021

Partial Final Select List-8, 4th Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUN
16
2021

Partial Final Select List-6, 12th Battalion, KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

JUN
16
2021

SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (BANDSMEN) MEDICAL EXAMINATION - 6th Battalion, Kalaburagi
Medical Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (BANDSMEN) (MEN)- 2020, Download (from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

JUN
15
2021

Partial Final Select List-4, 8th Bn KSRP Shivamogga
Click Here to Download

JUN
15
2021

Revised Provisional Select List-3, 7th Battalion, KSRP, Mangaluru
Click Here to Download

JUN
14
2021

Partial Final Select List-3, 10th Battalion, KSRP, Shiggavi
Click Here to Download

JUN
11
2021

Partial Final Select List-5, 12th Battalion, KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

JUN
11
2021

Partial Final Select List-4, 3rd Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUN
10
2021

Partial Final Select List-7, 4th Battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

JUN
09
2021

Partial Final Select List-4, 11th Battalion, KSRP, Hassan
Click Here to Download

JUN
09
2021

Revised Provisional Select List-2, IRB, Vijayapura
Click Here to Download

JUN
09
2021

Partial Final Select List-5, 7th Battalion, KSRP, Mangaluru
Click Here to Download

JUN
08
2021

Partial Final Select List-4, 12th Battalion, KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

JUN
04
2021

Partial Final Select List-3, 12th Battalion, KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

JUN
03
2021

Partial Final Select List-6, 4th Bn KSRP Bengaluru
Click Here to Download

JUN
02
2021

Partial Final Select List-3, 3rd Bn KSRP Bengaluru
Click Here to Download

JUN
02
2021

Partial Final Select List-6, 5th Bn Mysuru
Click Here to Download

JUN
01
2021

Partial Final Select List-3,11th Bn Hassan
Click Here to Download

MAY
29
2021

Partial Final Select List-4, 7th Bn., KSRP, Mangaluru
Click Here to Download

MAY
28
2021

Partial Final Select List-4, 4th Bn KSRP Bengaluru
Click Here to Download

MAY
28
2021

Partial Final Select List-2, 12th Bn., Tumakuru
Click Here to Download

MAY
28
2021

Partial Final Select List-3, 8th Bn., Shivamogga
Click Here to Download

MAY
27
2021

Bandsmen Provisonal Select List, 11th battalion, KSRP, Hassan
Click Here to Download

MAY
25
2021

Provisional Select List-2, 12th Bn., KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

MAY
25
2021

Bandsmen Provisional Select List, 12th Bn., KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

MAY
25
2021

Bandsmen Provisonal Select List, 3rd battalion, KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

MAY
21
2021

Partial Final Select-4, 4th Bn., KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

MAY
20
2021

Partial Final Select List-2, 10th Battalion, KSRP, Shiggavi
Click Here to Download

MAY
19
2021

Partial Final Select List-6, 5th Battalion, KSRP, Mysuru
Click Here to Download

MAY
19
2021

Provisional Select List of Bandsmen - 5th Battalion, Mysuru
Click Here to Download

MAY
19
2021

Partial Final Select List-5 of 5th BN., KSRP, Mysuru
Click Here to Download

MAY
18
2021

Partial Final Select List-2 of 11th Battln KSRP, Hassan
Click Here to Download

MAY
18
2021

Revised Provisional Select List-2 (Women), 4th Bn., KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

MAY
18
2021

Partial Final Select List-2, 3rd Bn., KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

MAY
15
2021

Provisional Select List of Bandsmen - 6th Battalion, Kalaburagi
Click Here to Download

MAY
15
2021

Partial Final Select List-3, 7th Bn., KSRP, Mangaluru
Click Here to Download

MAY
13
2021

Partial Final Select List-3, 4th Bn., KSRP, Bengaluru
Click Here to Download

MAY
13
2021

Partial Final Select List-4 of 5th BN., KSRP, Mysuru
Click Here to Download

MAY
12
2021

Partial Final Select List-2, 8th Bn., KSRP, Shivamogga
Click Here to Download

MAY
12
2021

Partial Final Select List-1, 10th Bn., KSRP, Shiggavi
Click Here to Download

MAY
10
2021

Partial Final Select List-2, 7th Bn., KSRP, Mangaluru
Click Here to Download

MAY
10
2021

Revised Provisional Select List of 10th Battalion, KSRP, Shiggavi
Click Here to Download

MAY
07
2021

Partial Final Select List-3 of 5th BN., KSRP, Mysuru
Click Here to Download

MAY
05
2021

Revised Provisional Select List 11th Bn Hassan
Click Here to Download

MAY
05
2021

Partial Final Select List-2 of 5th BN., KSRP, Mysuru
Click Here to Download

MAY
05
2021

Partial final Select List of 8th Battalion, Shivamogga
Click Here to Download

MAY
05
2021

Revised Provisional Select List 8th Battalion, Shivamogga
Click Here to Download

MAY
04
2021

Partial Final Select List-1 of 5th BN., KSRP, Mysuru
Click Here to Download

MAY
04
2021

Revised Provisional Select List of 5th BN., KSRP, Mysuru
Click Here to Download

MAY
04
2021

Partial Final Select List of 12th Bn., KSRP, Tumakuru
Click Here to Download

APRIL
30
2021

Partial Final Select List-2 of 4th Bn., KSRP Bengaluru
Click Here to Download

APRIL
30
2021

Partial Final Select List -, 7th Battalion, KSRP, Mangaluru.
Click Here to Download

APRIL
29
2021

Partial Final Select List, KSRP 4th BN., Bengaluru
Click Here to Download

APRIL
28
2021

Partial Final Select List, KSRP 3th BN., Bengaluru
Click Here to Download

APRIL
28
2021

Revised Provisional Select List, KSRP 3th BN., Bengaluru
Click Here to Download

APRIL
26
2021

Revised Provisional Select List, KSRP 4th BN., Bengaluru
Click Here to Download

APRIL
23
2021

Revised Provisional Select List, 7th Battalion, KSRP, Mangaluru.
Click Here to Download

APRIL
22
2021

Revised Provisional Select List, KSRP 9th BN., Bengaluru
Click Here to Download

APRIL
06
2021

Provisional Select List of 12th Battalion, Tumakuru
Click Here to Download

MAR
22
2021

SRPC (KSRP) & IRB DOCUMENT VERIFICATION - 1st Battalion,Bengaluru
Document Verification Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)- 2020, Download (from My Applications) and attend as per the schedule mentioned in Call Letter.

MAR
20
2021

SRPC (KSRP) & IRB MEDICAL EXAMINATION - 4th Battalion,Bengaluru
Medical Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)- 2020, Download (from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

MAR
18
2021

SRPC (KSRP) & IRB MEDICAL EXAMINATION - Venue Change - 3rd Battalion
Medical Exam Venue for 3rd battln has been changed. Download the revised call letter from My Application Link & attend exam without fail

MAR
13
2021

SRPC (KSRP) & IRB MEDICAL EXAMINATION - 4th Battalion, Bengaluru Scheduled on (14,15,16,17,18 & 19 Mar 2021) is postponed due to administrative reasons. Next date will be intimated shortly

MAR
10
2021

PRATICAL Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (BANDSMEN) (MEN)- 2020, Download (from My Applications) and attend the PRATICAL as per the schedule mentioned in Call Letter.

MARCH
02
2021

Provisional Select List of SRPC KSRP 1st Battalion, Bengaluru
Click Here to Download

FEB
26
2021

Provisional Select List of SRPC KSRP 4th Battalion, Bengaluru
Click Here to Download

FEB
25
2021

Provisional Select List of SRPC KSRP 10th Battln. Shiggavi
Click Here to Download

FEB
24
2021

Provisional Select List of SPL. RPC IRB, Vijayapura
Click Here to Download

FEB
23
2021

Provisional Select List of SRPC KSRP 11th Battln. HASSAN
Click Here to Download

FEB
22
2021

Provisional Select List of SRPC KSRP 3rd Bn., Bengaluru
Click Here to Download

FEB
20
2021

Provisional Select List of SRPC KSRP 5th Bn., Mysuru
Click Here to Download

FEB
20
2021

SRPC (KSRP) & IRB MEDICAL EXAMINATION - 8th Battalion, Shivamogga
Medical Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)- 2020, Download (from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

FEB
19
2021

Provisional Select List, KSRP 7th BN., Mangaluru
Click Here to Download

FEB
19
2021

Provisional Select List, KSRP 8th BN., Shivamogga
Click Here to Download

FEB
17
2021

Provisional Select List, KSRP 9th BN., Bengaluru
Click Here to Download

FEB
10
2021

ET & PST Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (BANDSMEN) (MEN)- 2020, Download (from My Applications) and attend the ET & PST as per the schedule mentioned in Call Letter.

JAN
22
2021

ET & PST Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) & PC- IRB (MEN)- 2020, Download (from My Applications) and attend the ET & PST as per the schedule mentioned in Call Letter.

JAN
16
2021

FINAL ANSWER KEY For Post of Spl.RPC_Bandsman
Click Here to Download

JAN
11
2021

FINAL ANSWER KEY For Post of Spl.RPC_2420
Click Here to Download

DEC
15
2020

SRPC (BANDSMEN) PROVISIONAL ANSWER KEY OF THE WRITTEN EXAM
Series A Series B Series C Series D Series E

NOV
30
2020

SRPC (KSRP) & IRB PROVISIONAL ANSWER KEY OF THE WRITTEN EXAM
Series A Series B Series C Series D Series E

NOV
22
2020

SRPC (BANDSMEN) WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 29-NOVEMBER-2020
Written Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (BANDSMEN) (MEN)- 2020, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

NOV
12
2020

SRPC (KSRP) & IRB
«±ÉõÀ Dg惡 (PÉJ¸ïDgï¦) ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ (LDgï©) C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ: 22/11/2020 gÀAzÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀwªÀiÁr ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw «¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂUÉ (080-22943346) «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄ®Ä w½¸ÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E-ªÉÄïïUÉ (£ÉêÀÄPÁw- E-ªÉÄïïUÉ) pcrnt@ksp.gov.in UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. FUÁUÀ¯Éà Cfð ±ÀĮ̪ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÁÌj¸À¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ J¸ï.JA.J¸ï ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ FUÁUÀ¯Éà PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

SRPC (BANDSMEN)
«±ÉõÀ Dg惡 (¨ÁåAqïìªÉÄ£ï) C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ: 29/11/2020 gÀAzÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀwªÀiÁr ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw «¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂUÉ (080-22943346) «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄ®Ä w½¸ÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E-ªÉÄïïUÉ (£ÉêÀÄPÁw- E-ªÉÄïïUÉ) pcrnt@ksp.gov.in UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. FUÁUÀ¯Éà Cfð ±ÀĮ̪ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÁÌj¸À¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ J¸ï.JA.J¸ï ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ FUÁUÀ¯Éà PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

NOV
11
2020

WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 22-NOVEMBER-2020
Written Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) & PC- IRB (MEN)- 2020, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

JUNE
12
2020

DATE EXTENDED NOTIFICATION
DATE EXTENDED NOTIFICATION

C¢ü¸ÀÆZÀ£É wzÀÄÝ¥Àr
Click Here to Download


Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ 18/05/2020
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/07/2020
3 LAST DATE FOR PAYMENT OF THE ONLINE APPLICATION FEE / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/07/2020
AGE CRITERIA

Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1 SRPC & IRB (MEN AND WOMEN) GM 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15.06.2020
Know Your Age
(BORN BETWEEN :15.06.1995 AND 15.06.2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE))
SC,ST,CAT-01, 2A,2B,3A & 3B 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN :15.06.1990 AND 15.06.2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE))
TRIBAL 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
33 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN :15.06.1987 AND 15.06.2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE))
Explanation:-
 • Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore
n¥ÀàtÂ:-
 • §ÄqÀPÀlÄÖ” JAzÀgÉ “GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ”.
RECRUITMENT STAGES

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
WRITTEN EXAMINATION ET&PST
EDUCATIONAL QUALIFICATION
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
SRPC(Men & Women) , PC(IRB) (Men) & SRPC (Bandsmen) (Men) SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT,SSLC-KOS,SSLC- NIOS(National Institute of Open School)

SRPC(Men & Women) , PC(IRB) (Men) & SRPC (Bandsmen) (Men)
6. «zÁåºÀðvÉ:
«±ÉõÀ «ÄøÀ®Ä ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (PÉJ¸ïDgï¦ & LDgï©) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ «ÄøÀ®Ä ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (PÉJ¸ïDgï¦ & LDgï©) (¨ÁåAqïìªÉÄ£ï) (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ ¸À®ÄªÁV PÀArPÉ 1gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 06.05.2020PÉÌ GwÛÃtðgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:06.05.2020 gÉƼÀUÉ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).

• ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå : ¹D¸ÀÄE 81 ¸ÉêÀ£É 2017, ¢£ÁAPÀ:27.02.2018 gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉUÀ¼ÀÄ
 1. ¹.©.J¸ï.E ªÀÄvÀÄÛ L.¹.J¸ï.E ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ PÁè¸ï 10 ¥ÀjÃPÉë./li>
 2. EvÀgÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½UÀ½AzÀ £ÀqɸÀĪÀ PÁè¸ï 10 ¥ÀjÃPÉë.
 3. £ÁåμÀ£À¯ï E£ïì¹ÖlÆmï D¥sï N¥À£ï ¸ÀÆÌ°AUï(J£ï.L.N.J¸ï) ªÀw¬ÄAzÀ £ÀqɸÀĪÀ G£ÀßvÀ ¥ËæqsÀ ²Pàët PÉÆøïð/ºÉZï.J¸ï.¹.
 4. PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ªÀÄlÖzÀ PÉÆøïð (PÉ.N.J¸ï).
n¥ÀàtÂ:
 1. Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌVPÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®ÄCºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉAiÀiÁªÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. Cfð ¸À°è¸À®ÄPÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.05.2020gÉƼÀUÉ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁvÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄCAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

 2. ¸ÀPÁðjDzÉñÀ ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 69 J¸ï¹Dgï 84 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:23.09.1985 gÀ£ÀéAiÀÄ ‘¹’ ªÀUÀðzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀAiÀiÁªÀÅzÉÃC¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «±ÉõÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀåDzÉñÀzÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀPÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀi°èGwÛÃtðgÁUÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀ®ÄCºÀð£ÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀCAwªÀÄDAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ°èDAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°èPÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄCxÀªÁ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV C¨sÀ幸À¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ £ÀqɸÀĪÀPÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°èPÀqÁØAiÀĪÁVGwÛÃtðgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
FEE DETAILS
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM & OBC (2A, 2B, 3A,3B) ` 250
2 SC,ST,CAT-01 & TRIBAL ` 100
PHYSICAL STANDARD TEST
ENDURANCE TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRPC(Men) 1600 mtrs
6Min 30 Sec
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 170 Cms for Men
155 Cms for Men (Tribal)
158 Cms for Women
150 Cms for Women (Tribal )
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
75 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) For Tribal
WEIGHT 45 KG FOR WOMEN
ENDURANCE TEST FOR FEMALE AND EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRPC(Men) 400 Mtrs Run 1:30 Sec.
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD FOR EXSERVICEMEN
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT No Height for Exservicemen
CHEST (For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) Exservicemen
VACANCY CLASSIFICATION
Sl.No
SRPC-KSRP
Male Female Total
Classification Of Post
1 1st Battalion, Bengaluru 230 0 230 Classification Link
2 3rd Battalion, Bengaluru 230 0 230 Classification Link
3 4th Battalion, Bengaluru 240 22 262 Classification Link
4 5th Battalion, Mysuru 230 0 230 Classification Link
5 7th Battalion, Mangaluru 180 0 180 Classification Link
6 8th Battalion, Shivamogga 180 0 180 Classification Link
7 9th Battalion, Bengaluru 230 0 230 Classification Link
8 10th Battalion, Shiggavi 270 0 270 Classification Link
9 11th Battalion Hassan 260 0 260 Classification Link
10 12th Battalion, Tumkur 268 0 268 Classification Link
11 PC- IRB, Vijayapura 80 0 80 Classification Link
Total 2398 22 2420
VACANCY CLASSIFICATION SRPC(Bandsmen)
Sl.No
SRPC(Bandsmen) (Male)
Male NHK Male HK Total
Classification Of Post
1 1st Battalion, Bengaluru 17 1 18 Classification Link
2 3rd Battalion, Bengaluru 17 1 18 Classification Link
3 4th Battalion, Bengaluru 17 1 18 Classification Link
4 5th Battalion, Mysuru 18 0 18 Classification Link
5 7th Battalion, Mangaluru 18 0 18 Classification Link
6 8th Battalion, Shivamogga 18 0 18 Classification Link
7 9th Battalion, Bengaluru 17 1 18 Classification Link
8 10th Battalion, Shiggavi 18 0 18 Classification Link
9 11th Battalion Hassan 18 0 18 Classification Link
10 12th Battalion, Tumkur 18 0 18 Classification Link
11 PC- IRB, Vijayapura 18 0 18 Classification Link
12 PC- IRB, Munirabad 4 14 18 Classification Link
13 6th Battalion, Kalaburgi 4 14 18 Classification Link
14 2nd Battalion, Belgaum 0 14 18 Classification Link
Total 220 32 252
Note /n¥ÀàtÂ
 • Payment should be made in HDFC / Post office only. LIST OF HDFC BANK BRANCHES
 • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Post office.
 • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
 • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß HDFC Bank / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈfù ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ¥ÀqÉAiÀÄ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
© KSP 2020 ALL RIGHTS RESERVED.