APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN), PC- IRB ( MEN) SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (BANDSMEN) (MEN)- 2020
«±ÉõÀ j¸Àªïð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (PÉ.J¸ï.Dgï.¦)(¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï(L.Dgï©)(¥ÀÄgÀĵÀ) ºÁUÀÆ «±ÉõÀ j¸Àªïð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï(¨ÁåAqïìªÉÄ£ï) (¥ÀÄgÀĵÀ) £ÉêÀÄPÁw-2020
Notification No.15 /Recruitment-4/2019-20 dated
( Men & Women)
BEFORE GOING TO NEW APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY.
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

SRPC (KSRP) - Written Exam is fixed on 22-Nov-2020 AND Bandsmen- Written Exam is fixed on 29-Nov-2020
SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2020
Date News & Events
JUNE
12
2020

DATE EXTENDED NOTIFICATION
DATE EXTENDED NOTIFICATION

C¢ü¸ÀÆZÀ£É wzÀÄÝ¥Àr
Click Here to Download


Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ 18/05/2020
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/07/2020
3 LAST DATE FOR PAYMENT OF THE ONLINE APPLICATION FEE / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/07/2020
AGE CRITERIA

Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1 SRPC & IRB (MEN AND WOMEN) GM 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15.06.2020
Know Your Age
(BORN BETWEEN :15.06.1995 AND 15.06.2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE))
SC,ST,CAT-01, 2A,2B,3A & 3B 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN :15.06.1990 AND 15.06.2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE))
TRIBAL 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
33 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN :15.06.1987 AND 15.06.2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE))
Explanation:-
 • Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore
n¥ÀàtÂ:-
 • §ÄqÀPÀlÄÖ” JAzÀgÉ “GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ”.
RECRUITMENT STAGES

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
WRITTEN EXAMINATION ET&PST
EDUCATIONAL QUALIFICATION
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
SRPC(Men & Women) , PC(IRB) (Men) & SRPC (Bandsmen) (Men) SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT,SSLC-KOS,SSLC- NIOS(National Institute of Open School)

SRPC(Men & Women) , PC(IRB) (Men) & SRPC (Bandsmen) (Men)
6. «zÁåºÀðvÉ:
«±ÉõÀ «ÄøÀ®Ä ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (PÉJ¸ïDgï¦ & LDgï©) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ «ÄøÀ®Ä ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (PÉJ¸ïDgï¦ & LDgï©) (¨ÁåAqïìªÉÄ£ï) (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ ¸À®ÄªÁV PÀArPÉ 1gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 06.05.2020PÉÌ GwÛÃtðgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:06.05.2020 gÉƼÀUÉ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).

• ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå : ¹D¸ÀÄE 81 ¸ÉêÀ£É 2017, ¢£ÁAPÀ:27.02.2018 gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉUÀ¼ÀÄ
 1. ¹.©.J¸ï.E ªÀÄvÀÄÛ L.¹.J¸ï.E ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ PÁè¸ï 10 ¥ÀjÃPÉë./li>
 2. EvÀgÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½UÀ½AzÀ £ÀqɸÀĪÀ PÁè¸ï 10 ¥ÀjÃPÉë.
 3. £ÁåμÀ£À¯ï E£ïì¹ÖlÆmï D¥sï N¥À£ï ¸ÀÆÌ°AUï(J£ï.L.N.J¸ï) ªÀw¬ÄAzÀ £ÀqɸÀĪÀ G£ÀßvÀ ¥ËæqsÀ ²Pàët PÉÆøïð/ºÉZï.J¸ï.¹.
 4. PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ªÀÄlÖzÀ PÉÆøïð (PÉ.N.J¸ï).
n¥ÀàtÂ:
 1. Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌVPÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®ÄCºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉAiÀiÁªÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. Cfð ¸À°è¸À®ÄPÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.05.2020gÉƼÀUÉ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁvÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄCAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

 2. ¸ÀPÁðjDzÉñÀ ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 69 J¸ï¹Dgï 84 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:23.09.1985 gÀ£ÀéAiÀÄ ‘¹’ ªÀUÀðzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀAiÀiÁªÀÅzÉÃC¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «±ÉõÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀåDzÉñÀzÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀPÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀi°èGwÛÃtðgÁUÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀ®ÄCºÀð£ÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀCAwªÀÄDAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ°èDAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°èPÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄCxÀªÁ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV C¨sÀ幸À¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ £ÀqɸÀĪÀPÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°èPÀqÁØAiÀĪÁVGwÛÃtðgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
FEE DETAILS
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM & OBC (2A, 2B, 3A,3B) ` 250
2 SC,ST,CAT-01 & TRIBAL ` 100
PHYSICAL STANDARD TEST
ENDURANCE TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRPC(Men) 1600 mtrs
6Min 30 Sec
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 170 Cms for Men
155 Cms for Men (Tribal)
158 Cms for Women
150 Cms for Women (Tribal )
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
75 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) For Tribal
WEIGHT 45 KG FOR WOMEN
ENDURANCE TEST FOR FEMALE AND EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRPC(Men) 400 Mtrs Run 1:30 Sec.
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD FOR EXSERVICEMEN
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT No Height for Exservicemen
CHEST (For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) Exservicemen
VACANCY CLASSIFICATION
Sl.No
SRPC-KSRP
Male Female Total
Classification Of Post
1 1st Battalion, Bengaluru 230 0 230 Classification Link
2 3rd Battalion, Bengaluru 230 0 230 Classification Link
3 4th Battalion, Bengaluru 240 22 262 Classification Link
4 5th Battalion, Mysuru 230 0 230 Classification Link
5 7th Battalion, Mangaluru 180 0 180 Classification Link
6 8th Battalion, Shivamogga 180 0 180 Classification Link
7 9th Battalion, Bengaluru 230 0 230 Classification Link
8 10th Battalion, Shiggavi 270 0 270 Classification Link
9 11th Battalion Hassan 260 0 260 Classification Link
10 12th Battalion, Tumkur 268 0 268 Classification Link
11 PC- IRB, Vijayapura 80 0 80 Classification Link
Total 2398 22 2420
VACANCY CLASSIFICATION SRPC(Bandsmen)
Sl.No
SRPC(Bandsmen) (Male)
Male NHK Male HK Total
Classification Of Post
1 1st Battalion, Bengaluru 17 1 18 Classification Link
2 3rd Battalion, Bengaluru 17 1 18 Classification Link
3 4th Battalion, Bengaluru 17 1 18 Classification Link
4 5th Battalion, Mysuru 18 0 18 Classification Link
5 7th Battalion, Mangaluru 18 0 18 Classification Link
6 8th Battalion, Shivamogga 18 0 18 Classification Link
7 9th Battalion, Bengaluru 17 1 18 Classification Link
8 10th Battalion, Shiggavi 18 0 18 Classification Link
9 11th Battalion Hassan 18 0 18 Classification Link
10 12th Battalion, Tumkur 18 0 18 Classification Link
11 PC- IRB, Vijayapura 18 0 18 Classification Link
12 PC- IRB, Munirabad 4 14 18 Classification Link
13 6th Battalion, Kalaburgi 4 14 18 Classification Link
14 2nd Battalion, Belgaum 0 14 18 Classification Link
Total 220 32 252
Note /n¥ÀàtÂ
 • Payment should be made in HDFC / Post office only. LIST OF HDFC BANK BRANCHES
 • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Post office.
 • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
 • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß HDFC Bank / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈfù ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ¥ÀqÉAiÀÄ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
© KSP 2020 ALL RIGHTS RESERVED.